(1)
Adhikari, C.; Dhungel, S.; Bogati, A.; Adhikari, J.; Shrestha, M.; Acharya, K. ASD Device Closure in Elderly Adults. AJMS 2019, 10, 17-20.