Adhikari, C., Dhungel, S., Bogati, A., Adhikari, J., Shrestha, M., & Acharya, K. (2019). ASD device closure in elderly adults. Asian Journal of Medical Sciences, 10(3), 17-20. https://doi.org/10.3126/ajms.v10i3.23195