ADHIKARI, C.; DHUNGEL, S.; BOGATI, A.; ADHIKARI, J.; SHRESTHA, M.; ACHARYA, K. ASD device closure in elderly adults. Asian Journal of Medical Sciences, v. 10, n. 3, p. 17-20, 1 maio 2019.