Adhikari, Chandra, Sachin Dhungel, Amrit Bogati, Jagat Adhikari, Manish Shrestha, and Kiran Acharya. 2019. “ASD Device Closure in Elderly Adults”. Asian Journal of Medical Sciences 10 (3), 17-20. https://doi.org/10.3126/ajms.v10i3.23195.