Adhikari, C., Dhungel, S., Bogati, A., Adhikari, J., Shrestha, M. and Acharya, K. (2019) “ASD device closure in elderly adults”, Asian Journal of Medical Sciences, 10(3), pp. 17-20. doi: 10.3126/ajms.v10i3.23195.