Thapa, T. B. (2015). Tribhuvan Vishwavidyalayama pradhyapakharuko vritti vikas. Academic Voices: A Multidisciplinary Journal, 4, 98–104. https://doi.org/10.3126/av.v4i0.12366