Sharma, B. K. (2018). Shaili Vigyan ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan. Academic Voices: A Multidisciplinary Journal, 7, 71-77. https://doi.org/10.3126/av.v7i0.21374