[1]
T. B. Thapa, “Tribhuvan Vishwavidyalayama pradhyapakharuko vritti vikas”, Acad. Voices, vol. 4, pp. 98–104, Mar. 2015.