[1]
B. K. Sharma, “Shaili Vigyan ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan”, AV, vol. 7, pp. 71-77, Oct. 2018.