Sharma, B. K. “Shaili Vigyan Ko Saidhantik Aadhar: Ek Adhyayan”. Academic Voices: A Multidisciplinary Journal, Vol. 7, Oct. 2018, pp. 71-77, doi:10.3126/av.v7i0.21374.