(1)
Adhikari, D.; Shrestha, K.; Adhikari, P.; Paudayal, K.; Paudel, L. Geological Study of Chatara–Barahakshetra Section, Sunsari-Udayapur District, Eastern Nepal. BDG 2018, 20, 49-58.