[1]
D. Adhikari, K. Shrestha, P. Adhikari, K. Paudayal, and L. Paudel, “Geological Study of Chatara–Barahakshetra Section, Sunsari-Udayapur District, Eastern Nepal”, BDG, vol. 20, pp. 49-58, Aug. 2018.