ARYAL, H.; BUDHATHOKI, U. Some Wild Mushrooms of Rupandehi District, West Nepal. BIBECHANA, v. 10, p. 34-43, 12 dez. 2013.