(1)
Srivastava, A. K.; Mishra, P. K. <i>Coleochaete</i> Breb. and <i>Bulbochaete</I> Agardh from North-Eastern Uttar Pradesh, India. Ecoprint 2010, 16, 59-63.