Srivastava, A. K., & Mishra, P. K. (2010). <i>Coleochaete</i> Breb. and <i>Bulbochaete</i> Agardh from North-Eastern Uttar Pradesh, India. Ecoprint: An International Journal of Ecology, 16, 59–63. https://doi.org/10.3126/eco.v16i0.3474