e-Os dating of the porphyry copper deposits in southern Gangdese metallogenic belt, Tibet

Shengrong Li, Wenjun Qu, Wanming Yuan, Jun Deng, Zhengqian Hou, Andao Du

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.3126/hjs.v2i4.871