Shrestha, Chhabi Kumar. 2015. “Dark Energy”. Himalayan Physics 5 (July):126-30. https://doi.org/10.3126/hj.v5i0.12899.