Shrestha, C. K. (2015) “Dark Energy”, Himalayan Physics, 5, pp. 126–130. doi: 10.3126/hj.v5i0.12899.