[1]
Ahmad, K., Dhungel, K., Sah, P., Ansari, S. and Shashikar, D. 2012. Fahr’s disease: a rare neurodegenerative disorder. Health Renaissance. 10, 2 (Jul. 2012), 155–156. DOI:https://doi.org/10.3126/hren.v10i2.6589.