(1)
Ahmad, K.; Dhungel, K.; Sah, P.; Ansari, S.; Shashikar, D. Fahr’s Disease: A Rare Neurodegenerative Disorder. Health Renaissance 2012, 10, 155-156.