Ahmad, K., Dhungel, K., Sah, P., Ansari, S., & Shashikar, D. (2012). Fahr’s disease: a rare neurodegenerative disorder. Health Renaissance, 10(2), 155–156. https://doi.org/10.3126/hren.v10i2.6589