Rijal, R, B P Shrestha, G P Khanal, P Chaudhary, R Maharjan, S R Paneru, and P Rai. 2017. “ Dharan”. Health Renaissance 13 (2):144-52. https://doi.org/10.3126/hren.v13i2.17564.