Ahmad, K, K Dhungel, P Sah, S Ansari, and Dr. Shashikar. 2012. “Fahr’s Disease: A Rare Neurodegenerative Disorder”. Health Renaissance 10 (2):155-56. https://doi.org/10.3126/hren.v10i2.6589.