Rijal, R., Shrestha, B. P., Khanal, G. P., Chaudhary, P., Maharjan, R., Paneru, S. R. and Rai, P. (2017) “ Dharan”., Health Renaissance, 13(2), pp. 144–152. doi: 10.3126/hren.v13i2.17564.