Ahmad, K., Dhungel, K., Sah, P., Ansari, S. and Shashikar, D. (2012) “Fahr’s disease: a rare neurodegenerative disorder”, Health Renaissance, 10(2), pp. 155–156. doi: 10.3126/hren.v10i2.6589.