[1]
K. Ahmad, K. Dhungel, P. Sah, S. Ansari, and D. Shashikar, “Fahr’s disease: a rare neurodegenerative disorder”, Health Renaissance, vol. 10, no. 2, pp. 155–156, Jul. 2012.