Rijal, R., B. P. Shrestha, G. P. Khanal, P. Chaudhary, R. Maharjan, S. R. Paneru, and P. Rai. “ Dharan”. Health Renaissance, vol. 13, no. 2, June 2017, pp. 144-52, doi:10.3126/hren.v13i2.17564.