Ahmad, K., K. Dhungel, P. Sah, S. Ansari, and D. Shashikar. “Fahr’s Disease: A Rare Neurodegenerative Disorder”. Health Renaissance, vol. 10, no. 2, July 2012, pp. 155-6, doi:10.3126/hren.v10i2.6589.