Paudel, Shambhu, and Bharat Bhatt. 2011. “Addressing the Tragedy of Common’s through Community Innovation in Nepal”. The Initiation 4 (November):92-95. https://doi.org/10.3126/init.v4i0.5540.