[1]
Adhikari, C.M., Malla, R., Shakya, U., Shrestha, M., Rauniyar, B., Limbu, D., Sharma, P., Gautam, M., Aryal, S. and KC, A. 2017. Transcatheter closure of Patent ductus arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal. Journal of Advances in Internal Medicine. 6, 1 (Oct. 2017), 1–3. DOI:https://doi.org/10.3126/jaim.v6i1.18310.