(1)
Shah, B. K. Black Tongue. J Adv Intern Med 2014, 3, 27.