Adhikari, C. M., Malla, R., Shakya, U., Shrestha, M., Rauniyar, B., Limbu, D., Sharma, P., Gautam, M., Aryal, S., & KC, A. (2017). Transcatheter closure of Patent ductus arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal. Journal of Advances in Internal Medicine, 6(1), 1–3. https://doi.org/10.3126/jaim.v6i1.18310