ADHIKARI, C. M.; MALLA, R.; SHAKYA, U.; SHRESTHA, M.; RAUNIYAR, B.; LIMBU, D.; SHARMA, P.; GAUTAM, M.; ARYAL, S.; KC, A. Transcatheter closure of Patent ductus arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal. Journal of Advances in Internal Medicine, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 1–3, 2017. DOI: 10.3126/jaim.v6i1.18310. Disponível em: https://www.nepjol.info/index.php/JAIM/article/view/18310. Acesso em: 5 jul. 2022.