Adhikari, C. M., Malla, R., Shakya, U., Shrestha, M., Rauniyar, B., Limbu, D., Sharma, P., Gautam, M., Aryal, S. and KC, A. (2017) “Transcatheter closure of Patent ductus arteriosus at Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal”, Journal of Advances in Internal Medicine, 6(1), pp. 1–3. doi: 10.3126/jaim.v6i1.18310.