Shah, Dibya Singh, Tribhuvan University Teaching Hospital, Kathmandu, Nepal