Shaha, Kunal Bikram, Shahid Gangalal National Heart Centre, Bansbari, Kathmandu, Nepal