Shaha, Kunal Bikram, Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal