KC, Man Bahadur, Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal