Raut, Roshan, Shahid Gangalal National Heart Centre, Bansbari, Kathmandu, Nepal