Raut, Roshan, Shahid Gangalal National Heart Centre, Kathmandu, Nepal