(1)
Karki, A.; Ojha, P. Quality Evaluation of Kiwi Juice Coagulated Mozzarella Cheese. JFSTN 2018, 10, 7-10.