Bhandari, Hari Bahadur. 2018. “Financial Performance of Janapriya Multiple Campus Pokhara”. Janapriya Journal of Interdisciplinary Studies 7 (1):35-45. https://doi.org/10.3126/jjis.v7i1.23048.