[1]
भट्टराई ख. 2023. शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान. The Journal of Knowledge and Innovation. 9, 1 (May 2023), 96–102. DOI:https://doi.org/10.3126/jki.v9i1.53513.