(1)
भट्टराई ख. . शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान. J. Know. Inn. 2023, 9, 96-102.