भट्टराई ख. . (2023). शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान. The Journal of Knowledge and Innovation, 9(1), 96–102. https://doi.org/10.3126/jki.v9i1.53513