भट्टराई खगेश्वर. 2023. “शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान”. The Journal of Knowledge and Innovation 9 (1):96-102. https://doi.org/10.3126/jki.v9i1.53513.