भट्टराई ख. . (2023) “शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान”, The Journal of Knowledge and Innovation, 9(1), pp. 96–102. doi: 10.3126/jki.v9i1.53513.