[1]
भट्टराई ख. ., “शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान”, J. Know. Inn., vol. 9, no. 1, pp. 96–102, May 2023.