भट्टराई ख. . “शब्दातीत शान्तनु उपन्यासमा पात्रविधान”. The Journal of Knowledge and Innovation, vol. 9, no. 1, May 2023, pp. 96-102, doi:10.3126/jki.v9i1.53513.