Lama, Pratik Yonjan, Pramesh Koirala, Binita Bhattarai, Gopal Suwal, and Sunkeshari Deshar. 2014. “Integration of Problem Based Learning at Kathmandu Medical College”. Journal of Kathmandu Medical College 2 (3):162-66. https://doi.org/10.3126/jkmc.v2i3.9969.